Dockingstation Base para Mandolinas V3, V5 y V6

$350,00